BRONNEN


- alle bronnen van circa 1700 tot circa 1400, (generaties VIII t/m XVII), met uitzondering van DTB-bronnen.
- voor Roevers / Roovers, geboren rond 1400, waarmee verwantschap niet is vastgesteld, zie afzonderlijk overzicht.

Publicaties door:
"Cerutti", "van Dooren", "Gooskens", "vd Heyden-Brüning" en Scherft".

Zie ook: Dossier Roovers, Collectie van Roosmalen, CBG 1045/Roosmalen.


-- VIII --

132 : Huibrecht Peter Roovers (van Ginneken).
-GA Rijsbergen 128:3 li ev, anno 1713: kohiergemaal Tichelt, H.P.R. bezit 1 paard en 5 koeien.

-- IX --

256 : Adriaan Peter Roovers.
-GA Rijsbergen 616:8 ev, dd 20.3.1688: hoofdgeldregister, A.P.R. te Tichelt verm. met 2 personen; 74 gezinnen te T. waarvan 20 minvermogend.
-GA Rijsbergen 1285:1v-2r, anno 1692: rol van de weerbare mannen (16-60j); APR bezit een geweer; Tichelt en dorp: 85 geweren en 33 gieken, Kaerschot, Oeckel enz. 148 man, totaal 266 weerbare mannen.
-ORA Rijsbergen 38:115 li ev, dd 10.5.1698: ontvangst van vaderlijk erfdeel.
-RA N-B, NA 9168, dd 26.5.1703: testament met langstlevende-beding.
-ORA Rijsbergen 41:97r ev, dd 10.10.1737: boedelscheiding nalatenschap.
Hij tr. 6.6.1686 Princenhage (N-B) met
257 : Adriaantje Hendrik Cornelis Meeus.
-GA Rijsbergen 577:2r, legger van in cultuur gebrachte gronden anno 1717-1806: weduwe en kinderen van Adriaan Peter Roovers; dd 23.7.1738 gevolgd door Hendrik Adriaan Roovers; dd 4.6.1741 gevolgd door diens weduwe en kinderen.
Uit dit huwelijk: 266 : Lambrecht Monden.
-GA Rijsbergen 616, anno 1688: kohiergemaal Tichelt, L.M. onvermogend.

-- X --

512 : Peter Anthony Roovers.
-GA Rijsbergen 570:ongefol., verpondingskohier ca 1650: Peter en Thomas Anthony Roovers te Tichelt.
-GA Rijsbergen 616:8 ev, gemaal- of hoofdgeld dd 20.3.1688: P.A.R. gezin met 5 volwassenen en 1 kind (Cornelis, 5 jaar oud).
-GA Rijsbergen 571:6v-7v, verpondingskohier 1683-1696: P.A.R. bezit 2 boerderijen en ca 21 gemet land (ca 9,7 ha), waarvan een deel uit nalatenschap van Boudewijn Hendrik Bouwens; dd 23.9.1693 opgevolgd door zijn weduwe.
-GA Rijsbergen 572:12v-13v, verpondingskohier 1683-1719: P.A.R. te Tichelt met aantekeningen inzake erfopvolging.
-RA N-B, NA 9160, dd 12.10.1689: testament met langstlevende-beding; verpliching de kinderen te laten leren lezen en schrijven; ieder kind zal bij huwelijk f 500 ontvangen.
-ORA Rijsbergen 38:115 li ev, dd 10.5.1698: boedelscheiding nalatenschap van P.A.R.
Hij tr. 19.6.1650 Rijsbergen (N-B) met
513 : Cornelia Hendrik Bouwens.
-GA Breda, Hoofd- en Leenbank, Scherft nr 737, anno 1692-1697: proces in hoger beroep tussen C.H.B. en enkele achterneven van haar man inzake verplichtingen tzv leengoederen; na beslissing te haren gunste door schepenbank Princenhage dd 14.7.1692.
Uit dit huwelijk:

-- XI --

1024 : Anthony Roovers Jansen de Jonge.
-ORA Breda 746:?, dd 23.5.1589: A.R.J. de J. heft een erfpacht van 13 lopen rogge; in margine dd 8.8.1645: A.R.J. de J. kwijt de advocaat Johan Cools als voogd van Cathelijn Cools voor de helft van de erfpacht.
-ORA Breda 746:203, dd 18.11.1597: verkoop van erfpacht verschuldigd door Cornelis Pauwel Wrijters aan Roover Jans de Jonge, retro 12.3.1542 en 1.2.1564; Anthony R.J.de J.
-OGA Rijsbergen 568:12a, schotboek 1596-1602: kladberekening bezittingen.
-ORA Breda 746:230, dd 9.3.1599: A.R.J. de J. leent samen met broers en zuster 50 Karolusguldens van Sebastiaan Rombout 'sGrauwen; in margine dd 22.10.1602: kwijting door Jan Sebastiaan Rombout 'sGrauwen.
-OGA Rijsbergen 601, ongefol., omslag 5e penning ca 1600: Anthonis Roovers te Tichelt.
-Ibidem 602:5v, idem ca 1602.
-Ibidem 602, ongefol., kohier van het hoorngeld 1602/1603: 6 koeien.
-Ibidem 602:94, personele contributie.
-ORA Breda 746:55v, dd 5.4.1605, in margine van acte dd 10.1.1581: kwijting voor A.R.J.de J., mede als voogd van de kinderen van zijn broer Jan, en voor Cornelis Jacobs van Eede x Hendrikske Roover Jan Anthonis Jongen.
-ORA Breda 747:39v-40, dd 13.12.1605: A.R.J. de J. leent 96 Karolusguldens aan Hendrik Jan Anthony Tacx tbv de kinderen van diens overleden broer Cornelis Jan Hendrik Tacx; retro 12.9.1594; in margine kwijting dd 30.5.1623.
-ORA Breda 739:110, dd 11.10.1530: vestiging van erfcijns tbv Peter en Lijnke, wettige kinderen van Anthony Anthony Maes en wijlen Lijsbet Valerius; in margine kwijting dd 7.2.1617 door A.R.J.de J., mede voor de weeskinderen van Jan Peter Jacobs.
-ORA Breda 739:ad 110, losliggend, ca 1630: verklaring door A.R.J. de J. tbv Adriaan en Jan, zoons van wijlen Peter Adriaan Sibs; ad een acte anno 1530 betr. Peter Zebrecht Roevers.
-RA N-B, Raad van Brabant, Leenhof 1113, dd 3.2.1646: toestemming tot het per testament beschikken over leengoederen.
-RA N-B, NA 6562, testament dd 24.3.1646: goederen gelijkelijk over kinderen te verdelen, met dien verstande dat Peter en Kathelijn die nog thuiswonen, bij huwelijk alsnog evenveel zullen ontvangen als de reeds getrouwde kinderen bij huwelijk hebben ontvangen; dochter Anthonia die niet wel bij zinnen is, zal haar hele leven een jaargeld van 150 Rijnsguldens ontvangen.
-RA N-B, NA 6562, huurovereenkomst dd 9.5.1651: A.R.J. de J. verhuurt voor 10 jaar land aan zijn zoon Peter ad 50 Rijnsguldens p.j.; deze zal instede van huur te betalen zijn vader kost en inwoning verschaffen.
-ORA Rijsbergen 28, dd 31.5.1652: nog vermeld.
-GA Breda III,125,471 (Leenhof van Tichelt).
Hij tr. met
1025 : Kathelijn Peter Jan Jacobs.
-GA Breda III,125,471 (Leenhof van Tichelt).
-ORA Zundert 298, dd febr 1650: verdeling van nalatenschap van wijlen Cathelijn Peter Jan Jacobs door haar kinderen: Neeltke Anthonis Roovers x Cornelis Adriaan van den Broeck, Margriet A.R. x Jan Adriaan Huibrechts, Jenneke A.R. x Adriaan Anthony Kerstens, Cathelijn A.R. x Wouter Anthonis Vermeiren, Domus A.R., Peter A.R. en de simpele Anthonia A.R. met Roover Jan Roovers als toeziend voogd.
Uit dit huwelijk: 1030 : Jan Roever Adriaan Roovers.
Hij tr. 18.10.1607 Rijsbergen (N-B) met
1031 : Elisabet Adriaan Wouter Heyns. (Zij tr. later met Cornelis Peter Hendrik Sibs.)
Uit dit huwelijk: 1096 : Jan Willem Willem 'sGrauwen.
-ORA Breda 746:265, dd 1.5.1601: Jan W.W.'sG x Cornelie Adriaan Dirk Roovers kopen van zijn broers en zusters na overlijden van hun vader.
Hij tr. v1.5.1601 met
1097 : Cornelia Adriaan Dirk Roovers.
Uit dit huwelijk: 1108 : (?) Frans Jan Rockers.
Hij tr. v15.2.1629 met
1109 : (?) Anthonia Peter Roovers. (Zij was wed. v. Anthony Cornelis Anthony Vermunte.)
-ORA Etten 378:96, dd 15.2.1629: Frans Jan Rockers compareert als man van de weduwe van Anthonis Cornelisse Vermunte.
Uit dit huwelijk:

-- XII --

2048 : Roever Jan Anthony Jongen.
-ORA Breda 742:220v-221, dd 24.4.1554: Roever J.A.J. nog minderjarig.
-ORA Breda 744:70-71, dd 26.1.1566: verkoop nalatenschap van Anthony Adriaan Peter Jongen; Roever nog minderjarig.
-vd Heyden-Brüning 1976, Dénombrement 1571:838: 'Roover Jan Anthonis de Jonge zoon hout te leene eerst een stuck lants geheeten het Schoulandt gelegen tot Ticgelt onder Rijsbergen, idem noch een stuck lants houdende omtrent drie buynderen Ende noch omtrent VI voeren hooymaes, alle gelegen als boven, hebbend den eedt vernieut ende de denombrementen overgegeven volgende als bove den 19e Juny XVc LXXI'
-ORA Breda 745:107, dd 15.5.1573: R.J.A.J. ruilt de eigendom van ca 3 bunder heide tegen een erfpacht van 11 lopen rogge die daarop geheven wordt.
-ORA Breda 745:172, dd 19.6.1575: Hendrik Valerius Peter Andries verkoopt aan Roever Jan Jongen en zijn vrouw Kathelijn Hendrik Valerius Peter Andries.
-ORA Breda 744:197, dd 11.2.1578: Roover Jan Jongen inzake verkoop van een boerderij in de 'Conijnsbergen'.
-ORA Breda 746:34, dd 16.2.1580: Roever Jan Anthonis erkent erfpacht schuldig aan Jan Aert Nout Ghijzels uit hoofde van koop dd 3.4.1571 van weduwe en kinderen van wijlen Aert Nout Ghijzels.
-ORA Breda 746:55v, dd 10.1.1581: Roover Jan Anthonis Jongen x Kathelijn Hendrik Floris verkopen jaarlijkse erfchijns van 22 Karolusguldens.
-ORA Rijsbergen 568:37v, Schotboek 1581/1582: Roover Jans de Jonghe gemeentemeester.
-ORA Breda 746:124, 126 en 129-130, anno 1589/1590: Roever Jans de Jonge als schepen.
-ORA Breda 746:?, dd 7.4.1585: Roever Jan Anthonis Jongen t.b.v Anthoniske, zoon van wijlen Jan Anthony Lenaerts.
-ORA Breda 746:138, dd 3.5.1591: Kathelijn Hendrik Floris, weduwe van Roover Jans de Jonge.
Hij tr. 19.6.1575 Rijsbergen (N-B) met
2049 : Kathelijn Hendrik Floren.
-GA Rijsbergen 568:8v en 11, schotboek 1596-1602: Roover de Jonghe weduwe.
Uit dit huwelijk: 2050 : Peter Jan Jacobs.
-Ref. Van Dooren 1994, nrs 22/23.
-ORA Breda 745:138, dd 15.11.1574: P.J.J. koopt een stede met ca 3 bunder land te Tichelt, bezwaard met een erfpacht; deze wordt dd 16.2.1634 afgelost door Anthony Roovers Jansen de Jonghe.
-ORA Rijsbergen 184, ongedateerd: inventaris tbv 3 kinderen door P.J.J. na overlijden van eerste huisvrouw.
-GA Breda III,125,471 (Leenhof van Tichelt).
(Hij tr. later n9.1583 met Anthonia Cornelis Jan van den Broeck, d.v. Cornelis Jan van den Broeck en Kathelijn Jan Anthony Adriaan Maes. (Zij tr. daarnaast n9.1583 (2) met N.N. Zij tr. later v9.12.1597 met Cornelis Peter Roevers, z.v. Peter Roever Adriaan Roevers en Kathelijn Cornelis Floren.)
Hij tr. 15.4.1567/31.8.1568 (1) met
2051 : Cornelie Jacob Jan Cornelis Witbols.
Uit dit huwelijk: 2060 : Roever Adriaan Roevers.
-ORA Breda 746:5-5v, dd 25.2.1578: Roever nog minderjarig.
(Hij tr. later 1581/1602 met Kathelijn Anthony Jans, d.v. Anna Adriaan Hendrik Snoeys. Hij tr. later v1590 met Heilwig Jan Wijmers, d.v. Jan Jan Wijmers en Jacoppe Cornelis Jan Dirven.)
Hij tr. (1) met
2061 : Dingena Jacob Jan Lippens.
Uit dit huwelijk: 2062 : Adriaan Wouter Heyns.
Hij tr. met
2063 : Jacopmijne Peter 'sMeyers.
-ORA Zundert 197:5, dd 30.1584: Jacopmijne x Adriaan Wouter Hendriks.
-ORA Breda 744:162, dd 10.2.1568: verdeling nalatenschap van Anthony Peter Michiel Wagemans; Mijntke nog minderjarig.
Uit dit huwelijk: 2114 : Adriaan Roever Adriaan Roevers.
-ARA, NDR, Hingman 1162:73, Leenboek 1732, dd 6.9.1513: Adriaan Rover Adriaans houdt te leen.
-ORA Breda 421:152v-153, dd 15.11.1513: Adriaan Roevers borg voor een lening door de kerk van Rijsbergen.
-ORA Breda 741:29-31, dd 28.2.1542: bij verkoop nalatenschap van zijn grootvader Adriaan Dirk Roevers.
-ORA Breda 741:35v-36, dd 31.3.1542: verkoop van de hoeve 'de Ramen'uit de nalatenschap van zijn vader.
-ARA, NDR, Hingman 1162:14 en 92, Leenboek 1732, dd 21.2.1548 resp. 25.9.1548: Adriaan Rover Rovers houdt te leen.
-ORA Breda 743:10, dd 28.1.1556: A.R.A.R. draagt 17 lopen rogge-erfpacht over aan Lijsbet Peter Zibs.
-ORA Breda 745:164v, dd 31.1.1576: A.R.A. kinds, voogden: Roever Adr. Roever Adriaensz. en Cornelis Gherit Janssone, man van Adriana Adr. Roever Adriaensdr. -ORA Breda 746:5-5v, dd 25.2.1578: A.R.A.R. koopt van zijn minderjarige kinderen Adriaan en Jan (voogd Peter Roever Adriaan Roevers), Kathelijn (x Cornelis Hendrik Staelkens) en Anthonia.
(Hij tr. eerder ca 1550 met Margriet Anthony Adriaan Jan Maes, geb. ca 1523 (?), zie 4121. Hij tr. later n1570 met Bertelmeeue Lenaert Witbols.)
Hij tr. v26.1.1566 (2) met
2115 : Marie Adriaan Jan Gillis Lippens.
Uit dit huwelijk: 2192 : Willem Willem 'sGrauwen.
-ORA Breda 746:265, dd 1.5.1601: wijlen Willem Willem Sgrauwen.
Zijn kinderen bij een onbekende vrouw: 2196 : (?) Jacob Jan Maes.
-ORA Breda 747:24, dd 16.3.1603: wijlen Jacob Jan Maes.
Hij tr. met
2197 : (?) Dingena Zebrecht Hendrik Zebrechts.
-ORA Breda 747: weduwe van Jacob Jan Maes met hun beider zoon Cornelis; de kinderen van Jacob Jan Maes: Simon, Adriaan en Marie (x Marinus Cornelis Willem Sgrauwen).
Uit dit huwelijk: 2202 : (?) Floris Hendrik Floren.
-ORA Breda 746:106v, dd 5.2.1578: wijlen Floris Hendrik Valerius Peter Andries en wijlen zijn vrouw Anna Cornelis Lambrecht Staelkens; hun minderjarige kinderen Gielis, Cornelis, Maeyke en Jenneke.
Hij tr. met
2203 : (?) Anna Cornelis Staelkens.
Uit dit huwelijk: 2204 : Cornelis Pauwel 'sWrijters.
-Ref. Van Dooren 1994, nrs 20/21 en 40/41.
-ORA Breda 744:70-71, dd 26.1.1566: verkoop nalatenschap van Anthony Adriaan Peter Jongen; C.P.'sW. koopt de stede te Breetschot.
-vd Heyden-Brüning 1976, Dénombrement 1571:167.
-ORA Zundert 289:losliggend, anno 1587: boedelscheiding tussen kinderen en erfgenamen van Cornelis Pauwels en Kathelijn Rovers.
Hij tr. n1554 met
2205 : Kathelijn Roever Adriaan Roevers.
-ORA Breda 741:29-31, dd 28.2.1542: Kathelijn R.A.R. x Jan Anthony Jongen bij verkoop nalatenschap van haar grootvader Adriaan Dirk Roevers.
-ORA Breda 741:35v-36, dd 21.3.1542: verkoop van de hoeve 'de Ramen'uit de nalatenschap van haar vader.
-ORA Breda 742:220v-221, dd 24.4.1554: verkoop van erfrente (ad 3 Karolus-guldens en 10 stuivers) uit nalatenschap van Anthony Adriaan Peter Jongen door K.R.A.R., weduwe van Jan Anthony Adriaan Jongen, en haar minderjarige zoons Roever, Anthony, Adriaan en Jacob.
-RA N-B, Leen- en laathoven, nr 161, dd 20.6.1580: K.R.A.R. nog in leven.
(Zij tr. eerder v28.2.1542 met Jan Anthony Adriaan Peter Jongen, zie 4096.)
Uit dit huwelijk: 2218 : (?) Peter NN Roovers.
-ORA Etten 369:?, dd 6.6.1615: Peter Rovers, weduwnaar van Truijke Cornelis Coxdr, en Antonies Corn. Vermunten als man van Antonie Peter Roversdr, kind van Truijke Cornelisdr voornoemd.
Hij tr. met
2219 : (?) Trui Cornelis Cox.
Uit dit huwelijk:

-- XIII --

4096 : Jan Anthony Adriaan Peter Jongen.
-ARA, NDR, Hingman 1162:14, Leenboek 1732, dd 21.2.1548: J.A.A.P.J. houdt te leen.
-ORA Breda 742:220v, dd 24.4.1554: weduwe Kathelijn Roever Adriaan Roevers met haar minderjarige kinderen Roever, Anthony, Adriaan en Jacob; geassisteerd door haar broer Peter Roever Adriaan Roevers.
-ORA Breda 744:70-71, dd 26.1.1566: verkoop nalatenschap van Anthony Adriaan Peter Jongen; minderjarige kinderen van wijlen Jan A.A.P.J.; Cornelis Pauwel 'sWrijters, de tweede man van Kathelijn Roever Adriaan Roevers, koopt de nalatenschap.
Hij tr. v28.2.1542 met
4097 : =2205 (Kathelijn Roever Adriaan Roevers)
Uit dit huwelijk: 4098 : Hendrik Valerius Peter Andries.
-ORA Breda 741:82v-91, dd 24.1.1544: verdeling nalatenschap van ouders.
-ORA Breda 743:86, dd 27.1.1558: H.V.P.A. als 'medezwager' van Lijsbet Jan Cornelis Witbols, weduwe van Jan Peter Hubrechts.
Hij tr. met
4099 : Margriet Jan Cornelis Witbols.
Uit dit huwelijk: 4100 : Jan Jacob Jan Jacobs en/of Meeus.
-Ref. Van Dooren 1994, nrs 44/45.
-ORA Breda 744:56v, dd 21.8.1565: Cornelis Roever Jan Peters x Marie Valerius Peter Andries verkopen aan de minderjarige kinderen Peter, Cornelis, Jacob, Lijnke en Grietke van wijlen Jan Jacob Jan Jacobs; oom en voogd: Cornelis Peter Verwilt.
-ORA Zundert 289:29 en 32, dd 10 en 28.4.1586: boedelscheiding tussen Cornelis Jan Jacobs, Jacob Jan Jacobs, Cathelijn Jan Jacobs x Jan Merten Gijsels Bruers en de minderjarige kinderen van wijlen Peter Jan Jacobs, voorkinderen van Dympna Peter Cornelis Kerstiaens ter eenre en haar nakinderen Adriana Huibrecht Jan Lambrecht Resemans x Jan Jacob Jan Witbols en Cornelie Huibrecht Jan Lambrecht Resemans x Peter Adriaan Sibs ter andere zijde.
Hij tr. met
4101 : Dymphna Peter Cornelis Kerstiaan Verwilt. (Zij tr. later met Huibrecht Jan Lambrecht Resemans.)
Uit dit huwelijk: 4102 : Jacob Jan Jan Cornelis Witbols.
-Ref. Van Dooren 1994, nrs 46/47.
-ORA Breda 741:29-31, dd 28.2.1542: met zijn moeder Aleid Adriaan Dirk Roevers bij verkoop van nalatenschap van haar vader.
-ORA Breda 741:39v, dd 25.4.1542: Kathelijn Anthonis Anthonis Jan Maes x Jacob Jan Jan Witbols.
-ORA Breda 744:181, dd 31.8.1568: verkoop door kinderen van wijlen Jacob Jan Witbols: Anthony, oud ca 19 jaar, geassisteerd door zijn oom Jan Jan Witbols; Kathelijn x Adriaan Jan Gielis Lippens; Cornelie x Peter Jan Jacobs; mede voor de onmondige Jacop en Lijsbeth.
Hij tr. v25.4.1542 met
4103 : Kathelijn Anthony Anthony Maes.
Uit dit huwelijk: 4120 : =2114 (Adriaan Roever Adriaan Roevers)
Hij tr. ca 1550 (1) met
4121 : Margriet Anthony Adriaan Jan Maes.
Uit dit huwelijk: 4122 : (?) Jacob Jan Lippens.
-vd Heyden-Brüning 1976, Dénombrement 1571:591.
Zijn dochter bij een onbekende vrouw: 4124 : (?) Wouter Heyns.
Zijn zonen bij een onbekende vrouw: 4126 : Peter Anthony Michiel Wagemans.
-ORA Breda 744:162, dd 10.2.1568: verdeling nalatenschap van Anthony Peter Michiel Wagemans; wijlen Peter A.P.M.W.
-ORA Zundert 197:5, dd 30.1584: erfgenamen van wijlen Peter Anthony Smeyers en van zijn weduwe Cornelie Cornelis Floren.
Hij tr. (2) met
4127 : Cornelie Cornelis Floren.
Uit dit huwelijk: 4228 : Roever Adriaan Dirk Roevers.
-ORA Zundert 281:75v, dd 22.4.1502 (Cerutti nr 1011): R.A.D.R. nog minderjarig.
-ORA Breda 427:215v-216, dd 31.1.1520 (voor schepenen in Princenhage): Cornelis Giels Gherijt Dyels geeft de hoeve 'de Ramen 'uit in leen aan R.A.D.R.
-RA N-B, Leen- en laathoven, Tichelt etc. I:9, s.d. (ca 1530): erfgenamen van R.A.D.R.
-ORA Breda 741:29-31, dd 29.2.1542: wijlen R.A.D.R.
-ORA Breda 741:35v-36, dd 21.3.1542: kinderen verkopen de hoeve 'de Ramen'.
-ORA Zundert 93-II, losliggend, kopie dd 21.6.1564 van akte dd 14.4.1522: Josijne Peter Jan Hendrik van de Wijmaren x Rover Adriaan Rovers.
Hij tr. met
4229 : Josine Peter Jan Hendrik van de Wijmaren.
Uit dit huwelijk: 4230 : Adriaan Jan Gillis Lippens. (Hij tr. later v31.8.1568 met Kathelijn Jacob Jan Witbols, d.v. Jacob Jan Jan Cornelis Witbols (4102) en Kathelijn Anthony Anthony Maes (4103).)
Hij tr. (1) met
4231 : Heilwig Jan Peter Jan van Overa.
Uit dit huwelijk: 4406 : (?) Cornelis Lambrecht Staelkens.
-ORA Breda 744:4, dd 14.1.1564: Cornelis Lambrecht Staelkens, weduwnaar van Digne Gielis Dyrck Dyelis, en hun kinderen Lijsbeth, Adriaen (priester), Lambrecht en Anna.
-ORA Breda 746:106v, dd 5.2.1578: Mr Cornelis Lambrecht Staelkens als grootvader van de kinderen van wijlen zijn dochter Anna.
Hij tr. met
4407 : (?) Digna Gielis Dirk Dielis.
Uit dit huwelijk: 4416 : Jan Adriaan van de Ryt.
-ORA Etten 317:?, dd 27.4.1546: nog vermeld.
Hij tr. met
4417 : Cornelia Adriaan van Eeckelen.
-ORA Etten 334:19, dd 1.5.1563: weduwe.
Uit dit huwelijk:

-- XIV --

8192 : Anthony Adriaan Peter Jongen.
-Ref. Van Dooren 1994, nrs 80/81.
-ORA Breda 740:46, dd 26.1.1535: A.A.P.J. verkoopt met zijn zusters Heilwig en Marie de nalatenschap van hun broer Jacob.
-ORA Breda 741:1147v, dd 7.1.1545: A.A.P.J. nog in leven.
-ORA Breda 741:188, dd 30.3.1545: wijlen A.A.P.J.
-ORA Breda 744:4, dd 10.1.1564: Cornelis Pauwel Wrijters als oom en voogd van Cornelis en Kathelijn, kinderen van wijlen Anthonis Adriaan Peter Jongen; idem als voogd van Roever, Anthonis, Adriaan, Jacop en Jenneke, kinderen van wijlen Jan Anthony Adriaan Peter Jongen; Adriaan Roever Jan Peters als voogd en Huprecht Anthony Rombout Graeuwen als oom van Anthonis, Cornelis en Anthonie, kinderen van wijlen Jacob Anthony Adriaan Peter Jongen; Jan Roever Jan Peters als voogd van Adriaenke en Anthonie, kinderen van wijlen Anthonis Anthonis Adriaan Peter Jongen; Wrijters als voogd van de dochter van Anne Anthonis Adriaan Peter Jongen en Gijsbrecht Adriaan Peter Adriaan Oomen te Princenhage; de moeder van de kinderen van Anthonis Adriaan Peter Jongen was Cornelie Jan Ghoris.
-ORA Breda 744:70-71, dd 26.1.1566: kinderen en kleinkinderen verkopen onroerend goed te Rijsbergen, Hazeldonk en Princenhage aan Cornelis Pauwel 'sWrijters met wie de weduwe van Jan Anthony Adriaan Peter Jongen hertrouwd is.
-vd Heyden-Brüning 1976, Dénombrement 1571:850: A.A.P.J. als zwager van Cornelia Jan Goris de kleine.
Hij tr. met
8193 : Cornelie Jan (Jan) Goris.
-ORA Breda 741:218-218v, dd 1.2.1547: Cornelia Jan Goris weduwe van Anthony Adriaan Jongen.
Uit dit huwelijk: 8196 : Valerius Peter Andries.
-ORA Zundert 280:129v (Cerutti nr 936), dd oct. 1491: V.P.A. partij in conflict waarover scheidrechters uitspraak doen.
-ORA Zundert 280:195, dd 1.8.1493: V.P.A. en Peter Jan Peter Michiels (zwagers).
-ORA Breda 420:63v, dd 7.1.1512: V.P.A. kerkmeester te Rijsbergen.
-ORA Breda 421:152v-153, dd 15.11.1513: V.P.A. borg voor een lening door de kerk van Rijsbergen.
-RA N-B, Leen- en laathoven, Leenhof van Cleyn-Oeckel, inv. nr 158:80: V.P.A.
-ORA Breda 422:157v, dd 4.4.1514: V.P.A. H-Geestmeester.
-ORA Breda 739:109v, dd 13.9.1530: Kathelijn, weduwe van V.P.A.
-ARA, NDR, Hingman 1162:69, Leenboek 1732, dd 8.5.1537: erfgenamen van V.P.A.
-ORA Breda 741:82v-91, dd 24.1.1544: verklaring van erfrecht door de kinderen en kleinkinderen: Peter, Cornelis en Henrick Valerius Peter Andries; Kathelijn V.P.A.; Jenneke V.P.A. x Anthonis Adriaan Maes; Peter Anthonis Anthonis Maes en Kathelijn Anth. Anth. Maes (x Jacob Jan Cornelis Witbols), kinderen van Lijsbeth V.P.A.; Marie, dochter van wijlen Jan Jan Cheels Damen alias Jan Blerincx en Margriet V.P.A. (x Hendrik Peter Sebrecht Roevers) tbv Marie V.P.A. (x Cornelis Roever Jan Peters) inzake een stede te Klein-Oeckel.
Hij tr. met
8197 : Kathelijn Jan Peter Michiels.
-ORA Breda 741:82v-91, dd 24.1.1544: verklaring van erfrecht door de kinderen na haar overlijden.
Uit dit huwelijk: 8198 : Jan Cornelis Witbols.
-ORA Breda 416:60-61v, dd 21.3.1503 (Cerutti nr 1025): borg voor Jacob Cornelis Witbols.
-ORA Breda 416:60v, dd 21.3.1503 (Cerutti nr 1025, noot 2): pachter van de hoeve 'op den Ossenblock'.
-ORA Breda 428;216v, dd 16.4.1521: kinderen van Jan Cornelis Witbols: Kathelijn x Jan Jan van Eijck; Cornelie met haar voogd Jan Willems; Anne x Jan Maes; verkopen aan Dirk Adriaan Roevers; met verklaring van erfrecht door Lijsbeth en Margriet Jan Cornelis Witbols.
Hij tr. met
8199 : Margriet Jan Heyns.
Uit dit huwelijk: 8200 : Jacob Jan Jacobs en/of Meeus.
-Ref. Van Dooren 1994, nrs 88/89.
Hij tr. met
8201 : Cornelia Hendrik Joris.
-Ref. Van Dooren 1994, nrs 88/89.
(Zij tr. later met Hugo Marcelis Conincx, z.v. Marcelis Hendrik Peter Conincx.)
Uit dit huwelijk: 8202 : Peter Cornelis Geert Kerstiaen van de Wildert.
-Ref. Van Dooren 1994, nr 90.
-ORA Zundert 283:213, dd 22.2.1516: Peter Cornelis Geert Kerstiaens, genaamd Van de Wildert, verkoopt een erfcijns ten laste van zijn huis te Klein-Oeckel.
Hij tr. v3.1518 met
8203 : Adriane Claus Rombout Mertens.
Uit dit huwelijk: 8204 : Jan Jan Cornelis Witbols.
-Ref. Van Dooren 1994, nrs 93/94.
-ORA Breda 739:30v, dd 27.3.1526: verkoop van een huis met toebehoren door Jan, Lijsbeth en Margriet, kinderen van wijlen Jan Cornelis Witbols.
-ORA Breda 743:205, dd 12.11.1561: verkoop uit nalatenschap van Aleid Adriaan Roevers, weduwe van Jan Jan Witbols, door kinderen en kleinkinderen: Jan J.J.C.W.; Barbara J.J.C.W. x Gherit Henrick Gherits; Bastiaen Pauwel Merten Merten Hanen, zoon van Kathelijn J.J.C.W.; Anthonis, Jan, Kathelijn, Cornelis en Lijske, minderjarige weeskinderen van Jacob Jan Jan Witbols; Jan, Anthonis, Adriaene en Cornelie, minderjarige weeskinderen van Adriaan Jan Jan Witbols; aan Floris Anthonis Adriaan Jan Maes.
Hij tr. met
8205 : Aleid Adriaan Dirk Roevers.
-ORA Zundert 281:75v, dd 22.4.1502 (Cerutti nr 1011): meerderjarig.
-ORA Breda 741:29-31, dd 28.2.1542: met haar zoon Jacob Jan Cornelis Witbols bij verkoop van nalatenschap van haar vader.
Uit dit huwelijk: 8206 : Anthony Anthony Jan Maes.
-Ref. Van Dooren 1994, nrs 94/95.
-Ora Breda 739:110, dd 11.10.1530: vestiging van erfcijns tbv Peter en Lijnke, wettige kinderen van Anthony Anthony Maes en wijlen Lijsbet Valerius Peter Andries; in margine kwijting dd 7.2.1617 door Anthony Roover Jans de Jonge, mede voor de weeskinderen van Jan Peter Jacobs.
Hij tr. met
8207 : Lijsbet Valerius Peter Andries.
-ORA Breda 741:82v-91, dd 24.1.1544: Peter en Kathelijn Anthonis Anthonis Maes, kinderen van Lijsbeth V.P.A.
Uit dit huwelijk: 8242 : Anthony Adriaan Jan Maes.
Hij tr. v24.1.1544 met
8243 : Jenneke Valerius Peter Andries.
-ORA Breda 741:82v-91, dd 24.1.1544: Jenneke V.P.A. x Anthony Adriaan Maes.
Uit dit huwelijk: 8252 : Anthony Peter Michiel Wagemans.
-ORA Breda 421:113v, dd 5.4.1513: A.P.M.W. vermeld.
-ORA Breda 743:37, dd 28.7.1556: wijlen A.P.M.W. alias Meyers.
-ORA Breda 744:162, dd 10.2.1568: boedelscheiding door kinderen en kleinkinderen.
Zijn kinderen bij een onbekende vrouw: 8456 : Adriaan Dirk Roevers.
-RA N-B, Leen- en laathoven, Tichelt etc, 1:1 r/v, anno 1494: A.D.R. ontvangt in leen van Gielis Dirk Gielis (vgl. GA Breda III,125,472 (Oorkonde anno 1468), fol. 14); verm. de jonge Adriaan Adriaan Roevers en Cornelis Dirk Roevers.
-Ibidem, 1:4, dd 18.2.1494: A.D.R. koopt erfleenpacht van zijn zuster Hillegonde Dirk Roever Dirks en haar man Willem Hubrechts. Vgl. Cerutti nr 1011.
-ORA Zundert 281:75v, dd 22.4.1502 (Cerutti nr 1011): A.D.R. weduwnaar van Kathelijn Hubrechts.
-ORA Breda 422:162v, dd 5.9.1514: voorziening voor kinderen uit huwelijk van A.D.R. en wijlen Kathelijn Hubrecht Peter Jans; vgl. voorgaande bron.
-ORA Breda 423:184v, dd 20.3.1515: idem; Kathelijn Hubrecht Peter Jan van Overa.
-RA N-B, Leen- en laathoven, Tichelt etc. 1:10, s.d.: A.D.R. man van leen als getuige.
-ORA Breda 739:2v, dd 24.1.1525: uitwinning door A.D.R. onder verwijzing naar recht gevestigd dd 10.6.1438. (NB!)
-RA N-B, Leen- en laathoven, Tichelt etc. 1:5, dd 26.2.1530: erf van A.D.R.
-ORA Breda 741:29-31, dd 28.2.1542: kinderen en kleinkinderen verkopen een stede met toebehoren te Tichelt: Adriaan ADR; Alijt ADR met haar zoon Jacop Jan Cornelis Witbols; Digne ADR x Adriaan Jan Ghoris; Adriane, Kathelijn en Jenneke, dochters van wijlen Dyrck ADR; Peter en Adriaan, zoons van wijlen Roever ADR; Kathelijn Roever ADR x Jan Anthonis Jongen; Lijnke, minderjarige dochter van wijlen Cornelis ADR; kopers Cornelis Anthonis Tacx x Marie ADR.
-vd Heyden-Brüning 1976, Dénombrement 1571:863: Adriaan Dirk Roevers Dirks houdt te leen ca 2 1/2 bunder hei aan de Backenbrug en ca 3 voeren hooimaas op een beemd, de Gagel geheten.
(Hij tr. later 22.4.1502/12.11.1502 met Lijsbet Jan Ghijzels, d.v. Jan Ghijzels (16922) en Christine Zebrecht Roevers (16923). (Zij was wed. v. Peter Jan Goris, waarsch. z.v. Jan (Jan) Goris Jans (32772) en Margriet N.N.)
Hij tr. ca 1480 (1) met
8457 : Kathelijn Hubrecht Peter Jan van Overa.
-ORA Zundert 281:75v, dd 22.4.1502 (Cerutti nr 1011): wijlen Kathelijn Hubrechts.
Uit dit huwelijk: 8458 : Peter Jan Hendrik van de Wijmaren.
-Ref. van Dooren 1994, nr 166.
Hij tr. met
8459 : Golle N.N.
Uit dit huwelijk: 8460 : Jan Gielis Lippens.
-ORA Zundert 281:97v, dd 12.11.1502: G.J.G. x Jan Gielis.
-ORA Breda 416:204, dd 21.1.1504: G.J.G. niet genoemd met broer en zusters.
-ORA Breda 740:46v, dd 3.2.1535: deling nalatenschap van Jan Gielis Lippens en Geertruijdt Jan Ghijzelsdr. door Cornelis, Adriaen, Lysbeth huisvrouw van Jan Cornelis van Onstade, Digne Lodders, weduwe van Jan Gielis Lippens, met haar onmondige kinderen Jacob, Jaaike en Corneliske (voogd Anthonis Aert Lodders) en Kerstyn huisvrouw van Hubrecht Peter Hubrechts.
Hij tr. v12.11.1502 met
8461 : Geertrui Jan Ghijzels.
Uit dit huwelijk: 8592 : (?) Hendrik Peter Zebrecht Roevers.
-ORA Breda 741:82v-91, dd 24.1.1544: verklaring van erfrecht; Hendrik Peter Sebrecht Roevers x Marie, dochter van wijlen Jan Jan Cheels Damen alias Jan Blericx en Margriet Valerius Peter Andries.
-ORA Breda 742:211 ev, dd 20.2.1554: Hendrik en zijn vader Peter Zebrecht Roevers.
Hij tr. v24.1.1544 met
8593 : (?) Marie Jan Jan Giel Damen.
Uit dit huwelijk: 8832 : Adriaan Anthony van de Ryt.
-ORA Etten 269:?, dd 9.6.1491: zijn erf grenst aan huis van Cornelis Thonis Ryts; ook Cornelie, weduwe van Thonis Ryts.
Zijn zoon bij een onbekende vrouw: 8836 : Lambrecht Anthony Goemans.
-ORA Etten 300, dd 4.4.1532: Lambrecht Toenis Goeymans x Lybe Willem Dirks van Gageldonk.
-ORA Etten 303, dd 3.5.1535: Lam Thonis Goemans scheidt als voogd de nalatenschap van Willem van Gageldonk en Mary Goorts, grootouders van de kinderen van Herman Roelen.
-ORA Etten 309, dd 7.5.1540: Lam Thonis Goemans.
Hij tr. v4.4.1532 met
8837 : Elisabet Willem van Gageldonck.
Uit dit huwelijk: 8838 : Cornelis Laurens Wouter Lauwen.
-ORA Etten 305-II, dd 11.6.1538: testeert aan kinderen Jan, Meeus en Griete.
Hij tr. met
8839 : N.N. Jan Michiel de Brouwer.
Uit dit huwelijk:

-- XV --

16384 : Adriaan Peter Jongen.
-ORA Zundert 280:120, dd jan. 1491: A.P.J. ontvangt 5 veertelen roggepacht.
-ORA Zundert 281:47, dd 18.10.1501: A.P.J. scheidsrechter in conflict tussen heer van Breda en kerk van Groot-Zundert.
-ORA Zundert 283:51v, dd 10.3.1509: geschil tussen kinderen van A.P.J. en Kathelijn Jan Dirk vd Broeck: Wouter, Jacop en Anthonis, Heilwig x Rover Jan Peters, Marie met haar broer Peter (geen zoon van Kathelijn JDvdB). Vgl. ORA Zundert 283:96, dd 17.2.1511: nieuw geschil.
-ORA Breda 421:152v-153, dd 15.11.1513: A.P.J. borg voor een lening door de kerk van Rijsbergen.
-ORA Breda 422:157v, dd 4.4.1514: A.P.J. H-Geestmeester.
-ORA Breda 424:350v, dd 18.3.1517: koop door A.P.J.
-ORA Breda 425:182v, dd 9.2.1518: A.P.J. nog in leven bij verkoop van nalatenschap van zoon Wouter? Ref. van Dooren 1994, noot 174.
Hij tr. (2) met
16385 : Kathelijn Jan Dirk van den Broecke.
-ORA Zundert 281:103v, dd 24.12.1502: Jacob, Anthony, Jan en Wouter Adriaan Peter Jongen, Jan tevens voor zijn zusters Marie en Heilwich, delen nalatenschap van hun moeder.
Uit dit huwelijk: 16386 : (?) Jan Jan (Jan) Goris Jans (van Oekel).
-Ref. Van Dooren 1994, nrs 162/163 en noot 178.
-ORA Breda 415:89v, dd26.2.1499: uitgifte aan Jan Jan Goris de jonge door Kathelijn Jan Goris Roevers en haar man Anthony van Onstade.
-ORA Breda 415:282, dd 16.5.1501: Jan Jan Goris draagt over aan Valerius Peter Andries.
-ORA Breda 419:173, dd 2.1.1510: verkoop van huis met toebehoren te Groot- Oeckel door: Marie, weduwe van Jan Jan Gorijs; hun zoons Jan en Adriaan; hun minderjarige kinderen Anthonis, Heijlcke, Neelcke, Grietke en Marike (en Jenneke?); voogden Peter Jan Gorijs en Adriaan Jan Pauwels.
-ORA Breda 739:82, dd 1.6.1529: Marie Jan Pauwels, weduwe van Jan Jan Gorijs, met haar zoon Jan, verkoopt een erfcijns.
-ORA Breda 741:144v, dd 7.1.1545: verkoop door kinderen van Jan Jan Gorijs: Jan, Adriaen en Anthonis; Cornelie x Anthonis Adriaen Peter 'sJongen; Heilwich x Dirk Pauwel Dyrcks; Margriet x Henrick Peter de Becker; Aeriane x Thomas Merten Goderts; kopers Jan Cornelis van den Broeck x Marie Jan Jan Gorijs.
Hij tr. met
16387 : (?) Marie Jan Pauwels van Ghilse.
Uit dit huwelijk: 16392 : Peter Andries.
-GA Breda IV,19,247 (Leenboek Breda 1474), fol. 29.
Hij tr. met
16393 : Kathelijn Jan van der Goude.
-Ref. van Dooren 1994, nr 169.
-ORA Zundert 280:197, dd 14.9.1493: Kathelijn Jans van der Goude, weduwe van Peter Andries, schenkt alle goederen die zij geërfd heeft na de dood van Wouter van der Goude, aan haar zoon Valerius en haar dochter Adriane x Godevaert Jan Peter Chiels.
-ORA Zundert 281:28v, dd 19.4.1501: Kathelijn, weduwe van Peter Andries.
Uit dit huwelijk: 16394 : (?) Jan Peter Ghiels.
-Ref. van Dooren 1994, nr 170.
-ORA Breda 739:139, dd 2.2.1532: verkoop door erfgenamen van Peter Jan Peter Ghiels en diens weduwe: Godert, Cornelis en Anthonis, zoons van wijlen Jan Peter Ghiels; Kathelijn Jan Peter Ghiels, wed. van Valerius Peter Andries; Jenneke Gielis de Wrijter, dochter van Dijrwijff Jan Peter Ghiels, x Willem Cornelis Vos; Jan Gielis de Wrijter; de kinderen van Claes Joost van der Raeck (bij Barbel Gielis Wrijters); Peter Jan Wiltens, zoon van Lijsbet Jan Peter Ghiels, mede voor zijn broer Jan; Cornelis, zoon van wijlen Adriaen Jan Wiltens, mede voor zijn broers Adriaan en Anthonis; aan Hendrik Valerius Peter Andries.
(Hij tr. later met Lijsbet Gheryt Schoenmakers.)
Zijn kinderen bij een onbekende vrouw: 16396 : Cornelis Witbols.
-ORA Zundert 280:129v, dd ca oct. 1491 (Cerutti nr 936): scheidsrechter.
-ORA Zundert 280:212, dd 9.6.1494 (Cerutti nr 946): schepen vd Eninge v Rijsbergen.
-ORA Breda 416:60-61v, dd 21.3.1503 (Cerutti nr 1025) borg voor Jacob Cornelis Witbols.
Hij tr. met
16397 : Lijsbet N.N.
Uit dit huwelijk: 16398 : Jan Heyns.
Hij tr. met
16399 : Kathelijn N.N.
-Ref. van Dooren 1994, nr 174.
-ORA Breda 416:75V, dd 29.8.1503: Jan Cornelis Witbols wordt gevest in een stuk land tbv Kathelijn, weduwe van Jan Heijns.
Uit dit huwelijk: 16402 : (?) Hendrik Cornelis Joris.
-Ref. Van Dooren 1994, nrs 88/89.
-ORA Zundert 283:79, anno 1510: Henrick Cornelis Joris.
-ORA Zundert 283:230v, anno 1517: Henrick Cornelis, zoon van Kathelijn Meeus Faes, koopt een erfpacht van Peter Cornelis Gheert Christiaens.
Zijn dochter bij een onbekende vrouw: 16404 : (?) Cornelis Geert Christiaans.
Hij tr. met
16405 : (?) Kathelijn (Arnout?) Verwildert.
-Ref. van Dooren 1994, nrs 180/181.
-ORA Zundert 283:235, dd 20.1.1517: Jacob, Kerstiaan, Hendrik, Cornelis, Margriet, Anthonie en Marie, kinderen van wijlen Adriaan Peter Andries, verklaren dat Peter Cornelis Kerstiaans, zoon van Kathelijn (Arnout?) Verwildert, na de dood van Adriane Adriaan Peter Andries, huisvrouw van Cornelis Aert van de Wildert, haar goederen heeft geërfd.
Uit dit huwelijk: 16406 : Claus Rombout Mertens.
-ARA, NDR, Hingman 1203 (Cerutti nr 993), dd 12.10.1500: Claes Rombout Mertens schepen vd Eninge v Rijsbergen.
Hij tr. met
16407 : Margriet Geert Jan Geerts.
Uit dit huwelijk: 16412 : Anthony Jan Maes.
-Ref. van Dooren 1994, nr 188.
-ORA Zundert 280: 147v, dd mei 1492: notitie van een zoen tussen enerzijds Cornelis Jan Maes, mede namens zijn broers en zusters en zijn neef Anthonis, en anderzijds Jan Godert van Etten, namens Cornelis Godert Eijck c.s, betreffende het ongeval dat wijlen Anthonis Jan Maes is overkomen door toedoen van Cornelis Goderts (vermoedelijk doodslag).
Zijn zoon bij een onbekende vrouw: 16484 : Adriaan Jan Maes.
-ORA Breda 739:76, dd 16.2.1529: Adriaen Jan Maes verkoopt zijn boerderij aan zijn wettige zoon Anthonis, met uitzondering van het land dat hij aan zijn dochter Adriaene heeft geschonken bij haar huwelijk.
-Ibidem: Anthonie drie sesteren rogge schuldig aan Adriaen Jan Maeszn en Lysbeth Gerijt Stoops, zijn vader en moeder; bovendien: "dat de langstlevende sal mogen blijven woonen in de camer van de huysinghe die hij Anthoni van sijn vader vercregen heeft ende eenen stoel aen de heert hebben".
Hij tr. met
16485 : Lijsbet Gerrit Stoops.
Uit dit huwelijk: 16504 : Peter Michiel Wagemans.
Hij tr. met
16505 : Kathelijn Jan Goris Roevers.
-ORA Zundert 280:217v, dd 9.9.1494: K.J.G. met haar voogd Aert Janssen en Zebrecht Zebrecht Roevers.
-ORA Breda 415:89v, dd 26.2.1499: Kathelijn Jan Goris Roevers en haar man Anthony van Onstade geven uit aan Jan Jan Goris de jonge.
-ORA Breda 415:92v, dd 19.3.1499: K.J.G.R., weduwe van Peter Michiel Wagemans.
-ORA Breda 416:232v, dd 10.6.1504, Kathelijn Jan Ghorijs Roevers, weduwe van Pieter Wagemans.
(Zij tr. daarnaast v26.2.1499 (2) met Anthony van Onstade.)

Uit dit huwelijk:

16912 : Dirk Roever Dirks.
-GA Breda IV,19,247 (Leenboek Breda 1474), fol. 36 en 38: leenman v.d. leenhof Ten Broecke in Klein-Zundert resp. van Kathelijn Dirk Zebrecht Roevers (leenhof te Tichelt).
-ORA Zundert 281:75v, dd 22.4.1502 (Cerutti nr 1011): Dirk Roevers als voogd van de minderjarige kinderen uit het huwelijk van Adriaan Dirk Roevers en Kathelijn Hubrechts.
Zijn kinderen bij een onbekende vrouw: 16914 : (?) Hubrecht Peter Jannis van Overa.
-Ref. van Dooren 1994, nr 330.
-'Hage' 8 (1973), pag 40 ev: op de meisenierslijst anno 1449 worden vermeld Hubrecht, Peter, Jan, Lijsbet (x Lenaert Heijn Willems) en Cornelie (x Jacop Brouwers), kinderen van Peter Jannis en afstammelingen van Sophijen Jans wijff van Overacker.
-Arch. vh Bisdom Breda, Cartularium vh klooster Vredenberg, fol 6v, dd 8.10.1468 (Cerutti nr 721): schepen v Princenhage.
Zijn kinderen bij een onbekende vrouw: 16916 : (?) Jan Heyn van der Wijmeren.
-ORA Zundert 281:110v, dd 14.5.1502 (Cerutti nr 1013): als pachter van tienden van Klein-Zundert.
Zijn zoon bij een onbekende vrouw: 16922 : Jan Ghijzels.
-ORA Zundert 281:97v, dd 12.11.1502: kinderen en kleinkinderen delen de nalatenschap van het echtpaar; erfgenamen beloven gezamelijk de pacht op te brengen verschuldigd aan Anthonia, weduwe van Jan Sibs; kinderen van Lijsbet Jan Ghijzels en wijlen Peter Jan Goris ontvangen tesamen o.m. erfpachten op Jan Sibs en Aert Michiels.
-ORA Breda 416:204 en 219v, dd 21.1.1504 resp. 10.4.1504: Zebrecht Anthony Zebrecht Roevers verkoopt aan dezelfden als hierboven, met uitzondering van Cornelie Jan Ghijzels die inmiddels getrouwd is met Rombout Rombout 'sGrauwen.
Hij tr. met
16923 : Christine Zebrecht Roevers.
-GA Breda IV,19,247 (GA Breda IV,19,247 (Leenboek Breda 1474)), fol. 41v/42: Jan Zibs en Kerstijn Zibs.
-ORA Zundert 280:186 (Cerutti nr 940), dd 22.5.1493.
Uit dit huwelijk: 17184 : (?) Peter Zebrecht Roevers.
-ORA Zundert 281:28v, dd 29.4.1501: P.Z.R. vermeld.
-ORA Breda 420:63v, dd 7.1.1512: P.Z.R. kerkmeester te Rijsbergen.
-Van der Hoeven, pag. 259, anno 1521/1530: verkoop door echtpaar.
-ORA Breda 739:106, dd 16.8.1530: koop door P.Z.R.; in margine dd 3.1.1630:kwijting voor Roever Cornelis Peter Roovers.
-ORA Breda 740:116, dd 24.9.1538: P.Z.R. koopt van zijn neef Zebrecht Cornelis Valcs.
-ORA Breda 741:185, dd 23.2.1546: Zebrecht Cornelis Valcs en zijn oom Peter Zebrecht Roevers.
-ORA Breda 742:204 ev, dd 20.2.1554: P.Z.R. en zijn zoons Peter, Cornelis en Hendrik.
Hij tr. v1521 met
17185 : (?) Engel Jan Hendrik Mows.
Uit dit huwelijk: 17186 : (?) Jan Jan Giel Damen.
Hij tr. met
17187 : (?) Margriet Valerius Peter Andries.
-ORA Breda 741:82v-91, dd 24.1.1544: Margriet V.P.A. x Jan Jan Giel Damen.
Uit dit huwelijk: 17664 : (?) Anthony Ryts.
-ORA Etten 269:?, dd 9.6.1491: Cornelie, weduwe van Thonis Ryts.
Hij tr. met
17665 : (?) Cornelie N.N.
Uit dit huwelijk: 17668 : Adriaan Gerrit van der Eyck.
-ORA Etten 269:105, dd 9.10.1491: koop.
Hij tr. met
17669 : Anthonia Jacob Koevoets.
-ORA Etten ?, dd 15.4.1546: A.J.K, weduwe, moeder van Jacob Adriaan van Eeckelen.
-ORA Etten 322:11, dd 20.1.1552: Jacob Adriaan van Eeckelen, zoon van wijlen Anthonia Jacob Koevoets, betr. erfenis van Jacob Adriaan Koevoets.
Uit dit huwelijk: 17672 : Anthony Lams.
-ORA Etten 283:34, lijst van overledenen anno 1510.
Hij tr. met
17673 : Hermanna Adriaan Lauwen.
Uit dit huwelijk: 17674 : Willem Dirk van Gageldonk, alias Willem Schoblan(d)t
-ARA, NDR, I, 320, reg.1213, dd 3.5.1425 (Cerutti nr 383): Willem Scoblandt als man van leen van het goed 'ten Houte'; met gaaf zegel.
-Oorkonde, onbekend archief, dd 1.5.1430 (Cerutti nr 399): Willem Schoblant als mede-ontvanger van 400 bunder veen.
-ORA Etten 303, dd 4.5.1535: scheiding nalatenschap van Willem van Gageldonk en Mary Goorts.
Hij tr. met
17675 : Marie Goort van de Moer.
Uit dit huwelijk: 17676 : Lauw Wouter Lauwen.
Hij tr. met
17677 : Margriet Jan Deselvoets.
-ORA Etten 283:34, lijst van overledenen anno 1510.
Uit dit huwelijk:

-- XVI --

32772 : (?) Jan (Jan) Goris Jans.
-Ref. van Dooren 1994, nr 324.
-ORA Zundert 280:195v, dd 20.10.1493: boedelscheiding tussen enerzijds Jan Gorijs Jans genaamd Jan Gorijs van Oekel en anderzijds Peter Jan Gorijs, mede namens de kinderen van zijn zuster Lijsbet; Jacob en Wouter Jan Gorijs; Cornelis Hendrik van Amelsvoort, mede namens zijn minderjarige broers Adriaan en Aert; Janne Jan Gorijs x Huibrecht Empens; Cornelie Jan Gorijs x Jan Meeus; Margriet Jan Gorijs x Gheert Jans; betreft de nalatenschap van Margiet, huisvrouw van Jan resp. hun moeder. N.B. Zoon Jan apart vermeld maar geen erfgenaam van Margriet.
(Hij tr. later met Margriet N.N.)
Zijn zoon bij een onbekende vrouw: 32774 : (?) Jan Pauwels van Ghilse.
-Ref. Van Dooren 1994, nrs 140/141.
Hij tr. met
32775 : (?) Mechteld N.N. (Jans van der Veken?).
Uit dit huwelijk: 32824 : Jan Maes.
-Ref. van Dooren 1994, nrs 376/377.
-ORA Zundert 280:207, dd 23.4.1494: bijlegging van geschil inzake de nalatenschap van Jan Maes en zijn vrouw Beatruijs tussen enerzijds Cornelis Jan Maes, mede als voogd van Anthonis Thonis Jan Maes en namens Jan, zoon van van Cornelis Gheert Machtelden en Adriane Jan Maes, en Hendrik Andries Machtelden, man van Marie Jan Maes; anderzijds Gijsbrecht Nout Loekere, als voogd van Margriet Jan Maes.
Hij tr. met
32825 : Beatrijs N.N.
Uit dit huwelijk: 32970 : Gerrit Stoops.
-ARA, NDR, Hingman 1203, dd 12.10.1500 (Cerutti nr 993): schepen vd Eninge v Rijsbergen.
-ORA Zundert 281:75v ev, dd 22.4.1502 (Cerutti nr 1011): idem.
-ORA Zundert 281:110v, dd 14.5.1502 (Cerutti nr 1013): idem.
Zijn kinderen bij een onbekende vrouw: 33008 : (?) Michiel N.N. Wagemans?.
Zijn zonen bij een onbekende vrouw: 33010 : (?) Jan Goris Roevers.
-GA Breda IV,19,247 (Leenboek Breda 1474), fol. 27 en 39.
-ORA Breda 416:138v, dd 13.8.1504: Jan Ghorijs Roevers, schepen van Rijsbergen.
Hij tr. v1474 met
33011 : (?) Lijsbet van Ghierle.
-GA Breda IV,19,247 (Leenboek Breda 1474), fol. 32: Lijsbet van Ghierle x Jan Goris Roevers.
Uit dit huwelijk: 33824 : (?) Roever Dirks.
-GA Breda IV,19,247 (Leenboek Breda 1474), fol. 28v.
Zijn kinderen bij een onbekende vrouw: 33846 : (?) Zebrecht (I) Roevers.
- Ref. Gooskens, CKAPB 926 dd 1.12.1446: "Commemoratio Katherine uxoris Zeberti Roveri 1 schell. anno 1446 // den: 12".
-GA Breda III,125,472 (Oorkonde anno 1468), fol. 5: Zebrecht Roevers, gezegeld door zijn zoon Jan.
-GA Breda IV,19,247 (Leenboek Breda 1474), fol. 28: Zebrecht Roevers houdt 1 Rijnsgulden van Peter de Coninc ten laste van het goed ten Mortiere.
-Vgl. ORA Zundert 280:47v en 52, dd 27.5.1488 resp. 10.7.1488: schuldbekentenis aan en kwijting door Zibbe Roevers te Oeckel.
Zijn kinderen bij een onbekende vrouw: 34368 : (?) Zebrecht (II) Roevers.
- Ref. Gooskens, CKAPB 926 dd 1.12.1446: "Commemoratio Katherine uxoris Zeberti Roveri 1 schell. anno 1446 // den: 12".
-Vgl. ORA Zundert 280:47v en 52, dd 27.5.1488 resp. 10.7.1488: schuldbekentenis aan en kwijting door Zibbe Roevers te Oeckel.
-ORA Zundert 119, charter, dd 10.3.1499: wijlen Zebrecht Roevers, zijn vrouw Dymphna, hun kinderen Roever, Jan, Peter, Kathelijn (x Cornelis Mathijssen), Lijsbet, Lucie en wijlen Cornelis.
-ORA Breda 415:126v, dd 27.1.1499: erfgenamen van Zebrecht Roevers te Groot-Oeckel.
-ORA Zundert 119, charter, dd 23.5.1521: wijlen Zebrecht Roevers en wijlen Dymphna, hun kinderen Roever, Jan, Peter, Kathelijn (x Cornelis Mathijssen), wijlen Lijsbet, wijlen Lucie, wijlen Cornelis en diens dochter Lijsbet (x Jan de Coninc).
Hij tr. met
34369 : (?) Dymphna N.N.
Uit dit huwelijk: 34376 : (?) Matthijs Peter Dirven.
Hij tr. met
34377 : (?) Anthonia Boudewijn van der Veecken.
Uit dit huwelijk: 34378 : (?) Sebastiaan Jacob Stercken.
Hij tr. met
34379 : (?) Cornelie N.N. (Zij tr. later met Jan Peter Wouters.)
Uit dit huwelijk:

-- XVII --

65540 : (?) Dirk (Jan) van den Broecke.
-ARA, NDR, I, 335, reg. 1067 (Cerutti nr 349) dd 15.3.1418: Dirck van den Broecke, schepen v.d. Eninge v Rijsbergen.
-GA Breda IV,19,247 (Leenboek Breda 1474), fol. 36.
Zijn zoon bij een onbekende vrouw: 66020 : (?) Goris Roevers (van Rijsbergen).
N.B. Zie ook onder "Overige Ro(e)ver(s)"
-Cerutti nr 329 dd 27.4.1410: Goris Roevers, man van leen Breda.
-Cerutti nr 332 dd 3.11.1411: Gorijs de Roevere van Rijsbergen, ambtenaar van Breda.
-Gooskens, AKAPB048 dd 3.2.1438: "Gregorius Roveri de Rijsbergen".
Zijn zoon bij een onbekende vrouw: 70710 : (?) Meeus die Wolf.
-ARA, NDR I, 288, reg. 945, dd 4.12.1407 (Cerutti nr 321): als ontvanger van grond te Etten.
Zijn dochter bij een onbekende vrouw:
Introduction to the Roovers Family Tree